LGBTİ Bireylerde Bağımlılık ve Karşılaşılan Toplumsal Sorunlar

Dünya genelinde birçok dezavantajlı grup yer almaktadır. Bunlardan biri de LGBTİ bireylerdir. LGBT veya GLBT, 1990'larda LGB kısaltması sonrasında ortaya çıkmıştır. 1980'lerin sonu itibariyle gay sözcüğü, LGBT topluluğunu temsil etmeye başlamış; fakat birçok aktivist, gay topluluğu kullanımının yanlış olduğunu öne sürerek LGBT topluluğu kullanımını seçmiştir. 1900'lerden bu yana eşcinsel haklarının karşılığı haline gelen LGBT kelimesine, daha sonralar yurt dışındaki bazı örgütler tarafından interseksüelleri temsilen I ya da queeri temsilen Q harfleri eklenmiştir. Bu sebeple bazen LGBTI (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, interseksüel) ve/veya LGBTQ (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, queeri) olarak da nitelendirilebilmektedir.

LGBTİ bireyler, hayatın birçok anında problem yaşadığı gibi toplumsal anlamda da birçok sorunla karşı karşıya kalabilmektedirler. Dünya genelinde bazı toplumların LGBTİ bireylere daha kabullenici ve olumlu baktığı bilinse de çoğu toplumlarda bu bireylere yönelik olumsuz durumlar sergilenmekte ve LGBTİ bireyler bu anlamda baskıya maruz kalabilmektedir. Günümüzde resmi olarak heteroseksist ayrımcılığın olmadığı 17 ülke bulunmaktadır. Bunlar; Arjantin, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Danimarka, Fransa, Kanada, İspanya, İsveç, Norveç, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Güney Afrika, Uruguay, Portekiz ve Yeni Zelanda'dır.

Toplumsal anlamda birçok olumsuz tutum ve davranışlara maruz kalan LGBTİ bireyler gerek ruhsal gerek fiziksel açıdan belirli problemlerle karşılaşabilmektedirler. Bunların en başında LGBTİ bireyin çevresinde gelişen olaylar doğrultusunda bağımlı olması ve madde kullanımı gelmektedir. ABD Ulusal Madde Bağımlılığı ile Mücadele Kurumunun yayınlamış olduğu rapora göre, yapılan araştırmaya katılan heteroseksüellerin madde kullanım oranı %17'yken, LGBTİ bireylerin %39'dur. Yine bu araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuca göre, %13'ü bağımlı olmaksızın madde kullanırken, %5'lik kısmı ise şiddetli bağımlı olarak nitelendirilmiştir. Bu araştırmaya göre ABD'de sigara kullanım oranı %21'in altındayken, LGBTİ bireyler arasında bu oranın %37'nin üzerinde olduğu görülmüştür. Durum ciddi ve zarar verici bir noktada olmasına rağmen LGBTİ bireylerin tedaviye daha çok cevap verdiği yetkililerce açıklanmıştır. Bu araştırmada, ABD madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurarak tedaviye uyum sağlayanların oranının %48,5 olduğu belirtilmiştir.  

Bağımlı olan LGBTİ birey toplum tarafından daha çok baskı görmekte, etiketleme yaşamakta ve izole edilmektedir. Aynı zamanda madde kullanan LGBTİ birey, maddeyi temin edebilmek ve hayatını idame ettirebilmek amacı ile seks işçiliği de yapmaktadır. Bu durum bağımlı LGBTİ bireyler arasında HIV gibi çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır. Bağımlı olan LGBTİ birey kendisine yönelik ayrımcı ve linç edici davranışlar sebebi ile tedavi görmek istememekte veya tedavinin başarısına inanmamaktadır. Bu nedenle LGBTİ bireylerde depresyon, intihar, anksiyete, mazoşizm gibi psikiyatrik sorunlar görülebilmektedir.  

LGBTİ bireylerin bu şekilde dışlanması ve baskı altında olması başkalarına zarar vermesine, madde kullanım oranlarının artmasına ve saldırgan bir tavır sergilemelerine yol açabilmektedir. Bu durum, LGBTİ bireylere yönelik olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen toplum yapısını da bir şekilde etkilemektedir. Bağımlılık oranının LGBTİ bireyler arasında artış göstermesi, doğrudan veya dolaylı yollarla etkilenen bireyi ve toplumu zor durumda bırakmakta ve yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak bu konuda uzmanların stigmatize edici yaklaşımları aza indirebilmek amacıyla insanların düşünce yapısında önemli bir yeri olan medya sektörünü kullanması, toplumu bu konu üzerinde eğitmesi, LGBTİ bireylere yönelik fiziksel ya da sözel şiddetin devlet eliyle kontrol edilmesine destek vermesi ve LGBTİ hakları konusunda değerlendirmeler yapması gerekmektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanı / Muhammet Bozkurt

KAYNAKLAR

http://gzone.com.tr/arastirma-lgbt-bireyler-uyusturucu-tehditi-altinda/ (erişim 03.10.2020)

https://tr.wikipedia.org/wiki/LGBT#:~:text=Bu%20bazen%20LGBTT%20(lezbiyen%2C%20gey,%22LGBT%22%2C%20e%C5%9Fcinsel%20haklar%C4%B1%20m%C3%BCcadelesinde (erişim 03.10.2020)

Işık, Y., (2019), HIV Tanısı Almış Heteroseksüel ve Homoseksüel Erkeklerin Psikososyal Durumlarının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s.87.

Şahin, N., H., ve Bilgiç, D., (2016), Toplumda Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Lezbiyen Kadınlarda Sağlık Eşitsizliği, HSP, 3(3), s.218.

PAYLAŞ