Randevu Kayıt Formu Aydınlatma Metni

ÜCRETSİZ RANDEVU İÇİN

Randevu Kayıt Formu Aydınlatma Metni

Randevu Kayıt Formu Aydınlatma Metni

Türkiye Yeşilay Vakfı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda https://yedam.org.tr/ adresinden "E-randevu" sekmesinden "Randevu Al" alt sekmesindeki bilgileri doldurmanız, destek hizmetlerinden yararlanmanız suretiyle temin edilen "Ad-Soyad, Telefon No, E-posta, Randevu konusu, Randevu yeri"  kategorilerine giren kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5/2-a maddesi doğrultusunda kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kanun'un 5/2-ç maddesi doğrultusunda hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kanun'un 5/2-f maddesi doğrultusunda veri sorumlusunun meşru menfaati ve Kanun'un 6/3 maddesi doğrultusunda kamu sağlığının korunması ve kanunlarda açıkça öngörülme hukuki sebepleri uyarınca;

 • Danışanların başvurularının alınması, başvuru amacının tespiti ve doğru bölüme yönlendirilmesi, danışanların randevularının planlanması ve randevu öncesinde hatırlatmaların yapılması, danışanın gelişim sürecinin takibi ve raporlanması, danışan yakınları ile irtibat kurulması ve gerekmesi durumunda sürece dahil edilmesi,
 • Danışan memnuniyetinin ölçülmesi (anket), danışanın gelişim sürecinin takibi ve denetlenmesi için testlerin yapılması ve Uygulanan testlerin kaydının tutulması (alkol, uyuşturucu vs),
 • Danışana süreç hakkında bilgi verilmesi ve gerekli belgelerin doldurulmasının sağlanması, danışana psikolojik danışmanlık sunulması ve danışmanlık hizmetini sağlıklı, doğru bir şekilde tespit etme ve sürdürülmesi, tespit edilen risk ve ihtiyaçlar ile yapılan müdahalelerin raporlanarak uzmanlar arası vaka takibini sağlanması,
 • Danışanın sosyal hayata adapte olabilmesi için sosyal risklerin tespit edilmesi ve danışana uygun bir sosyal ortamın sağlanması için önerilerin sunulması, danışanın sosyal hayata uyumunun sağlanması ve bunun için uygun çalışma alanlarının sosyal becerilerinin, toplumsal kurallara uyumunun sağlıklı, doğru bir şekilde tespit edilmesi ve sürdürülmesi, danışanın sosyal hayata uyumunu ve sağlık bir şekilde geri dönmesini sağlamak,
 • Danışanın hakları hakkında bilgilendirilmesi ve ilgili kurumlara başvuru yapması konusunda yardımcı olunması, danışanın risk ve ihtiyaçları doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlarından destek alarak sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, danışan tıbbi tedavi ihtiyacının tespit edilmesi ile birlikte danışana AMATEM' e refakat edilerek tedaviden yararlanmasının sağlanması,
 • Adli kontrol ile yönlendirilen danışanların süreçlerinin yürütülmesi, danışanların riskli çevre ve kişilerden uzak boş vakitlerini kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlamak (atölye vb.) amacıyla yönlendirilmesi, danışanların meslek edinmeleri ve mesleki doğrultuda kendilerini geliştirmelerinin sağlanması,
 • Danışanın kendisini daha iyi tanıması, yaşam biçimini düzenleyerek yeni becerileri edinmesinin sağlanması, danışanın ihtiyacının yapılan yönlendirmelerin ve sonuçlarının takibinin yapılması
  amaçlarıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Türkiye Yeşilay Vakfı kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Danışmalık ve Pazarlama A.Ş., Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği AMATEM ve Psikiyatri Poliklinikleri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Halk Eğitim Merkezi, İSMEK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi, SGK, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Türkiye Yeşilay Vakfı kişisel verilerinizi https://yedam.org.tr/ adresinden "E-randevu" sekmesinden "Randevu Al" alt sekmesindeki bilgileri doldurmanız ve tarafınızdan destek hizmetleri süresince talep edilen diğer bilgi ve belgeleri teslim etmeniz vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Türkiye Yeşilay Vakfı ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Türkiye Yeşilay Vakfı'na başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun' un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Yeşilay Vakfı'na iletmeniz durumunda Türkiye Yeşilay Vakfı talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türkiye Yeşilay Vakfı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.


Detaylı bilgi için https://yedam.org.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.


Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.